Privacy beleid

OntMoet Psychologie & Mindfulness vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers, cliënten, abonnees, en bezoekers van belang en gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen omtrent het omgaan net persoonsgegevens vastgelegd.

Bescherming persoonsgegevens
OntMoet Psychologie & Mindfulness verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist of u hier expliciet schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw dossier en het recht om rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat in een aantal gevallen uw persoonsgegevens gewist zullen worden als u erom vraagt.
Persoonlijke informatie die in het kader van therapie of training wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim en wordt volgens de geldende standaarden van de aangesloten beroepsverenigingen behandeld.

Contact
De gegevens die men verstrekt via mail of een contactformulier worden opgeslagen met als doel om de contactaanvraag in behandeling te nemen. Als u een contactformulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang wij dat redelijkerwijs nodig achten. OntMoet Psychologie & Mindfulness legt persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of therapiesessies of een andere met u gesloten overeenkomst zoals het aanschaffen van materiaal of om je te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van OntMoet Psychologie & Mindfulness.
Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten.
Wilt u niet dat wij uw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

Communicatie
Wij bewaren e-mails en andere elektronische berichten zoals SMS, Whatsapp en chat om de communicatie te achterhalen. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor de voorbereiding en uitvoering van overeengekomen diensten of ter verduidelijking van gemaakte afspraken. We bewaren deze gegevens zo lang als wij dit redelijkerwijs nodig achten.

Links
Op de website van OntMoet Psychologie & Mindfulness zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. OntMoet Psychologie & Mindfulness kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Beveiliging
OntMoet Psychologie & Mindfulness heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit als volgt doorgeven:
E-mail: info@ontmoetpsycholoog.nl